ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εκτεταμένη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων (IT) στη σύγχρονη εποχή είναι μία πραγματικότητα. Όλες μας οι πληροφορίες διακινούνται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά καθώς η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, οι εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και οι εσωτερικές πληροφορίες της επιχείρησης γίνονται πλέον ψηφιακά.

Η πληροφορία αποτελεί σημαντικότερο ίσως περιουσιακό στοιχείο της εποχής μας και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων κάθε Οργανισμού. Έτσι, από το 2020 πιστοποιηθήκαμε με το διεθνές πιστοποιητικό ISO27001:2013. Το ISO/IEC 27001 με 114 σημεία ελέγχου και προδιαγραφές απαιτήσεων διαχείρισης συστημάτων, καλύπτει τους ακόλουθους τομείς : πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, οργάνωση ασφάλειας πληροφοριών (ρόλοι, αρμοδιότητες), ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση υποδομής πληροφορικής (Η/Υ, servers, κλπ), φυσική και λογική πρόσβαση, πολιτικές κρυπτογράφησης, φυσική ασφάλεια και ασφάλεια περιβάλλοντα χώρου, ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων, ασφάλεια επικοινωνιών, σχέσεις με προμηθευτές, διαχείριση συμβάντων ασφαλείας, διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας, κατανόηση κανονιστικού  και νομικού πλαισίου και συμμόρφωση.

Η ανάγκη προστασίας των δεδομένων μας, πέρα από νομική υποχρέωση βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ταυτόχρονα μία επιβεβλημένη ανάγκη μεγαλύτερη από ποτέ. Μία ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει πολλαπλό αντίκτυπο σε νομικό οικονομικό και επικοινωνιακό επίπεδο, καθώς μπορεί να καταστρέψει σε ελάχιστο χρόνο την πολυετή προσπάθειά σας, για να οικοδομήστε ένα σημαντικό εταιρικό προφίλ.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μία σειρά λύσεων ώστε να θωρακίσει τις πληροφορίες σας από ενδεχόμενη απώλεια ή διαρροή:

  • Εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις Firewall
  • Επαγγελματικά Antivirus με cloud κεντρική διαχείριση
  • Δημιουργία Διαχειρίσιμων (Managed) δικτύων με διαχωρισμό δικαιωμάτων
  • Δημιουργία & υποστήριξη Active Directory
  • Σχεδιασμός εταιρικής πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών
  • Ολοκληρωμένες λύσεις backup
  • Εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας με συστήματα Disaster Recovery
  • Security Operation Center (COS)